مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم

*(اللهم صل علی فاطمه وابیها وبعلها وبنیها والسر المستودع فیها بعدد مااحاط به علمک)*

مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم Advertisement مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
برنامه درسی هفتگی دانشجویان پیوسته- نیمسال اول سال تحصیلی94/93
نگارش یافته توسط Administrator   
26 شهریور 1393 ساعت 14:21

برنامه درسی هفتگی دانشجویان پیوسته- نیمسال اول سال تحصیلی94/93- پردیس  آیتا... طالقانی قم

رشته

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

9-30/7

45/10-15/9

15/12-11

15/15-45/14

9-30/7

45/10-15/9

15/12-11

15/15-45/14

9-30/7

45/10-15/9

15/12-11

15/15-45/14

9-30/7

45/10-15/9

15/12-11

9- 30/7

9-30/7

9-30/7

 

علوم تربیتی ترم4

گروه

10341

آپ مقاطع

کرامتی

10035

جامعه شناسی

نیکزاد

10042

آمار

حاجی­زاده

10051

آپ

کرامتی

جامعه شناسی

نیکزاد

تدریس تجربی

محرابی

10075

روان رشد2

غلامی

10041

قصه­ گویی

مرادی

10067

تدریس تجربی

 

 

تاریخ تحلیلی2

نوری

 

م.مشاوره

آقاجانی

10048

 

 

م.مشاوره

 

جمعیت

سلم آبادی

20061

کارورزی

امامی

10064

کارورزی

امامی

10064

کارورزی

امامی

10064

کارورزی امامی

 

کارورزی امامی

 

کارورزی امامی

 

 

علوم تربیتی ترم4

گروه

10342

جامعه شناسی

نیکزاد

10042

آپ مقاطع

کرامتی

10035

روان رشد2

غلامی

10041

آمار

حاجی­زاده

10051

قصه­گویی

مرادی

10067

تدریس تجربی

محرابی

10075

جامعه شناسی

نیکزاد

تدریس

 

م.مشاوره

م.مشاوره

آقاجانی

10048

 

 

جمعیت

سلم آبادی

20061

 

کارورزی

آقاجانی

10064

کارورزی

آقاجانی

10064

کارورزی

آقاجانی

10064

کارورزی آقاجانی

 

آقاجانی

 

کارورزی آقاجانی

 

کارورزی آقاجانی

 

 

علوم تربیتی ترم4

گروه

10343

روان رشد2

غلامی

10041

آمار

حاجی­زاده

10051

آپ مقاطع

کرامتی

10035

آپ

 

تدریس

تجربی

 

م.مشاوره

آقاجانی

10048

تدریس ­تجربی

محرابی

10075

 

جمعیت

سلم آبادی

20061

قصه­گویی

مرادی

10067

جامعه شناسی

نیکزاد

10042

جامعه شناسی

نیکزاد

10042

کارورزی

جعفریان

10064

کارورزی

جعفریان

10064

کارورزی

جعفریان

10064

کارورزی جعفریان

 

کارورزی جعفریان

 

کارورز جعفریان

ی

 

علوم تربیتی ترم4

گروه

10344

آمار

حاجی­زاده

10051

روان رشد2

غلامی

10041

تدریس ­تجربی

محرابی

10075

تدریس

م.مشاوره

آقاجانی

10048

قصه­گویی

مرادی

10067

آپ مقاطع

کرامتی

10035

آپ مقاطع

 

 

جمعیت

سلم آبادی

20061

جامعه شناسی

غلام شاهی

جامعه شناسی

غلام شاهی

10042

کارورزی

سلیمانیان

10064

کارورزی

سلیمانیان

10064

کارورزی

سلیمانیان

10064

کارورزی

سلیمانیان

10064

کارورزی

سلیمانیان

 

کارورزی

سلیمانیان

 

 

علوم تربیتی ترم 2

گروه

92321

اندیشه2

فیضی­پور

 

آپ تطبیقی

امامی

10034

تربیت بدنی

شهیدی

10021

روان 10039

 

آپ امامی

زبان2

آقاجانی

10022

کامپیوتر

میرقیصری

10026

روان­تربیتی

آقاجانی

10039

فلسفه آپ

امامی

زبان2

آقاجانی

 

فلسفه آپ

امامی

20051

فارسی2

مرادی

10021

 

مدیریت

سرباز حسینی

10045

 

 

 

 

 

 

علوم تربیتی ترم 2

گروه

92322

تربیت بدنی

شهیدی

10021

اندیشه2

فیضی­پور

 

آپ تطبیقی

امامی

10034

آپ امامی

 

روان

روان­تربیتی

صالحی

10039

زبان2

آقاجانی

10022

کامپیوتر

میرقیصری

10026

 

فلسفه آپ

امامی

 

زبان2

آقاجانی

 

فلسفه آپ

امامی

20051

فارسی2

مرادی

10021

 

مدیریت

سرباز حسینی

10045

 

 

 

 

 

علوم تربیتی ترم 2

گروه

92323

آپ تطبیقی

امامی

10034

تربیت­بدنی2

شهیدی

10023

اندیشه1

فیضی­پور

 

 

کامپیوتر

میرقیصری

10026

روان­تربیتی

صالحی

10039

زبان2

آقاجانی

10022

فارسی2

مرادی

10021

فلسفه آپ

محمد آقایی

20051

 

آپ

 تطبیقی

زبان2

آقاجانی

 

 

فلسفه

آپ

 

 

مدیریت

سرباز حسینی

10045

 

 

 

 

 

 

 

 

الهیات ترم4

گروه

1014

 

مبادی اصول

محمد پور

50049

فن.مشاوره

فهیمی

20047

 

اخلاق 1

نوری

50036

تاریخ­­اسلام4

نوری

50024

صرف­و­نحو4

موسوی

5004

 

کلام 2

فیضی­پور

50039

تفسیرقرآن2

رفیعی

50028

اعراب­قرآن

رفیعی

5005

صرف­و­نحو4

موسوی

5004

کارورزی

احمدی

20054

کارورزی

احمدی

20054

کارورزی

احمدی

20054

کارورزی احمدی

 

 

کارورزی احمدی

 

کارورزی احمدی

 

 

الهیات

ترم2گروه

9212

منطق2

فتاحی

50018

 

متدلوژی

محمدی

50020

صرف­و­نحو2

موسوی

5002

تربیت­بدنی2

شهیدی

10023

 

روان­تربیتی

صالحی

20045

تعلیم­تربیت

الهی

10029

صرف­و­نحو2

موسوی

5002

تاریخ­قرآن

نوری

50046

کلیات­عرفان

زارعی

50044

تاریخ­اسلام2

جابری

50021

 

 

 

 

 

 

 

ادبیات عرب   ترم4

1024گروه

مکالمه2

دارابی

60026

آز. زبان

موسوی

60022

 

فن.مشاوره

فهیمی

20047

 

صرف­و­نحو1

موسوی

60003

متون نظم ونثر

اوصالی

60015

تاریخ­ادبیات

اصغری

60010

 

زبان­تخصص1

آقاجانی

60036

فن.تدریس

طالعی

20050

فن.تدریس

طالعی

کارورزی

فهیمی

کارورزی

فهیمی

کارورزی

فهیمی

کارورزی فهیمی

 

کارورزی فهیمی

 

کارورزی فهیمی

 

 

ادبیات عرب ترم2

92221گروه

اصول­فلسفه

فروزش

20051

اصول­فلسفه

فروزش

20051

آز. زبان

موسوی

60022

 

تاریخ­ادبیات

محمودی

60010

متوننظم

اوصالی

60015

تربیت­بدنی2

شهیدی

10023

­نحو 2  

موسوی

 

اندیشه2

رفیعی

 

صرف 2

موسوی

60004

­نحو 2  

موسوی

60005

صرف 2

 

مکالمه1

معصومی

60023

 

 

 

 

 

ادبیات عرب ترم2

92222گروه

آز. زبان

موسوی

60022

 

 

اصول­فلسفه

فروزش

اصول­فلسفه

فروزش

20051

 

متون­نظم

اوصالی

60015

تاریخ­ادبیات

محمودی

60010

تربیت­بدنی2

حاجی میرزایی

 

­

نحو 2  

موسوی

 

صرف 2

پروانه

60004

نحو 2  

پروانه

60005

صرف2 پروانه

 

 

مکالمه1

معصومی

60023

 

 

 

 

 

 

مشاوره ترم4

گروه

10441

سرود

آکند

11066

روان­تربیتی

قدسی

11021

روان

قدسی

سرود

آکند

 

مسائل­نوجوان

دانشور

11029

آماراستنباطی

تقی زاده

11003

 

 

روان­شخصیت

احمدی

11023

فن.تدریس

صالحی

20050

روان روان­شخصیت

احمدی

 

سخنوری

موسوی

11061

 

 

کارورزی فیروزمختار

 

کارورزی فیروزمختار

 

کارورزی فیروزمختار

 

 

مشاوره ترم4

گروه

10442

روان­تربیتی

قدسی

11021

سرود

آکند

11066

سرود

آکند

 

روان

 

 

مسائل­نوجوان

دانشور

11029

مسائل­نوجوان

دانشور

11029

 

فن.تدریس

صالحی

20050

روان­شخصیت

احمدی

11023

 

روان­شخصیت

احمدی

 

 

 

 

 

سخنوری

موسوی

11061

 

کارورزی صالحی

 

کارورزی صالحی

 

کارورزی صالحی

 

 

مشاوره ترم2گروه

9242

اصول­فلسفه

محمد آقایی

روان­اسلامی

فهیمی

 

اصول­فلسفه

محمد آقایی

 

 

اندیشه 1

رفیعی

روان­کودک1

ملا حسینی

11018

 

ریاضیات

حاجی­زاده

11001

فیزیولوژی

طبا

11014

م.مدیریت

سربازحسینی

11009

 

تربیت­بدنی

شهیدی

جامعه­شنا.

هاشم­زاده

11013

 

خانواده

سلم آبادی

20061

 

 

 

 

ادبیات فارسی ترم2 گروه9262

زبان

آقاجانی

زبان­عمومی

آقاجانی

اندیشه 2

 

اندیشه 2

رفیعی

دستورزبان

روحانی

18003

دستورزبان

روحانی

18003

نظم­غیرروا.

روحانی

متون­نظم1

مرادی

نثر روایی

عظیمی

نویسندگی

عظیمی

18005

نویسندگی

عظیمی

 

صرف­و­نحو

موسوی

18017

تربیت­بدنی

شهیدی

10022

 

 

 

 

 

علوم اجتماعی ترم2

گروه9252

زبان

آقاجانی

م.جامعه

حیدری

40002

زبان

آقاجانی

10028

تربیت­بدنی

حاجی میرزایی

م.فلسفه

غلام شاهی

4006

م.تاریخ

4005

اندیشه 1

رفیعی

 

 

روان­تربیتی

ملاحسینی

20045

آمار

حاجی

40011

علم­اقتصاد

حیدری

40015

علم­اقتصاد

حیدری

م.جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ بروز رسانی ( 26 شهریور 1393 ساعت 14:49 )
 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی بهمن ماه 1391و1392
نگارش یافته توسط Administrator   
26 شهریور 1393 ساعت 14:14


                    دانشجویان عزیز :

دروس شما با توجه به رشته و ترم گروه بندی گردیده است ، بنابراین بر اساس گروهی که در زمان انتخاب واحد  برای هر درس به طور جداگانه انتخاب نموده اید در کلاس حاضر شوید.( الزاماً همه ی دروس شما در یک گروه از یک رشته نخواهد بود).

تاریخ بروز رسانی ( 26 شهریور 1393 ساعت 14:16 )
ادامه مطلب...
 
نکته مهم درباره انتخاب واحد دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته
نگارش یافته توسط Administrator   
25 شهریور 1393 ساعت 08:23
قابل توجه دانشجویان کارشناسی پیوسته
براساس بخشنامه دانشگاه،
لازم است انتخاب واحد نیمسال اول را در فقط در تاریخ 27/6/93 از طریق سایت مروارید انجام دهید.
                 
واحد آموزش
 
زمان شروع کلاسهای دانشجویان کارشناسی پیوسته در ترم اول سال تحصیلی 94-1393
نگارش یافته توسط Administrator   
24 شهریور 1393 ساعت 11:51

**** قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی پیوسته ****

به اطلاع تمامی دانشجویان کارشناسی پیوسته می رساند: کلاس های درس پردیس آیت ا... طالقانی قم (دانشگاه فرهنگیان) از روز شنبه 29/6/93 ساعت 30/7 آغاز می شود و حضور دانشجویان عزیز در کلاس الزامی است.
 
واحد آموزش
 
آیین تکریم و معارفه ی سرپرستان سابق و جدید پردیس آیت الله طالقانی قم
نگارش یافته توسط Administrator   
23 شهریور 1393 ساعت 12:18

حجت الاسلام و المسلمین دکتر صادق زاده در آیین تکریم و معارفه ی سرپرستان سابق و جدید پردیس آیت الله طالقانی قم
هرگونه سرمایه گذاری در دانشگاه فرهنگیان، ارزشمند و ماندگار است

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان  در آیین  تکریم حجت الاسلام و المسلمین  سید جواد حسنی  و معارفه ی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسین زارعی رضایی، سرپرستان سابق و جدید پردیس آیت الله طالقانی قم، دانشگاه فرهنگیان را منشاء تحول در جامعه دانست و تصریح کرد: هرگونه سرمایه گذاری در این دانشگاه، ارزشمند و ماندگار است.

ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعد > پایان >>

صفحه 1 - 5 از 202
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم
 
مرکز تربیت معلم معین آیت الله طالقانی قم

Copyright © 2013-2014 tmt.ac.ir All Right Reserved